Zarządzanie nieruchomością a posiadanie licencji zawodowej

Aby zarządzać nieruchomością stanowiącą wspólnotę mieszkaniową osoba taka zobowiązana jest posiadać stosowną licencję zawodową. Licencja taka wydawana jest przez ministra budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Obowiązek ten wynika z regulacji prawnej stosownego zarządzenia. Zarządca nieruchomości, który już posiada licencje zawodową, powinien regularnie i stale podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, celem zapewnienia prawidłowości wykonywanych przez siebie czynności zawodowych. Warunkiem obligatoryjnym jest, aby taki zarządca wykupił ubezpieczenie obowiązkowe, tytułem obowiązkowości cywilnej, za ewentualnie wyrządzone szkody, na skutek nienależytego wykonywania należących do niego obowiązków służbowych. Niezbędne do uzyskania licencji zawodowej zarządcy nieruchomości jest potwierdzenie przez niego odbycie stosownych praktyk zawodowych z zakresu zarządzania nieruchomościami oraz potwierdzenie, że nie był on karany za przestępstwa przeciwko mieni, składaniu fałszywych zeznań, przestępstwa gospodarcze.